Looking for a Job?

Apply Now

Latest News

MỖI TUẦN MỘT QUYỂN SÁCH: KỸ NĂNG QUẢN LÝ NHÂN SỰ CỦA NGƯỜI NHẬT

Mỗi tuần một quyển sách cùng nhà HR Strategy để lan tỏa giá trị nhé Anh Chị Em thân mến, “Kỹ năng quản lý nhân sự […]

Nov 02, 2020
0

MỖI TUẦN MỘT QUYỂN SÁCH: ĐỌC VỊ BẤT KỲ AI

Mỗi tuần một quyển sách cùng nhà HR Strategy để lan tỏa giá trị nhé Anh Chị Em thân mến, “Đọc vị bất kỳ ai” chính […]

Oct 28, 2020
0