Thông Tư 40/2016/TT-BLĐTBXH

Thông Tư 40/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Thông tư 03/2014/TT-BLĐTBXH: Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 102/2013/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ LLĐ về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

03/2014/TT-BLĐTBXH: Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 102/2013/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ LLĐ về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Nghị định 55/2013/NĐ-CP: Quy định chi tiết thi hành khoản 3 điều 54 của Bộ luật Lao động về việc cấp phép cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động

Nghị định 55/2013/NĐ-CP: Quy định chi tiết thi hành khoản 3 điều 54 của Bộ luật Lao động về việc cấp phép cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động